Binnen NKWK werken overheden, kennisinstellingen en bedrijven samen aan pilots, actuele vraagstukken en lange termijnontwikkelingen. Ze investeren in kennis en innovatie en doen dat met durf, visie en ondernemerschap. NKWK brengt de partijen bij elkaar. Dat leidt tot verrassende en kansrijke verbindingen, bijvoorbeeld tijdens de conferentie op 11 april in de Beurs van Berlage, mede georganiseerd door Amsterdam Water Science.

nkwklogo2

Tijdens één van de sessie op deze conferentie (over de veerkracht van grote wateren) is ook aandacht besteed aan het Markermeer. Om de unieke waternatuur in de grote wateren in Nederland te behouden moeten ecosystemen bestand zijn tegen bedreigingen. Bijvoorbeeld als gevolg van klimaatverandering en zeespiegelstijging. Veerkrachtige ecosystemen verbeteren de kwaliteit van de leefomgeving en geven duurzaam gebruik en beheer een impuls. Arie Vonk (UvA) presenteerde een casestudie naar de stuurfactoren voor ecologische ontwikkeling in het Markermeer. Hieruit kwam naar voren dat het beleid moet meebewegen met de dynamiek van deze systemen.

Een klimaatbestendige en waterrobuuste delta. Dat is het doel van het Nationaal Kennis- en innovatieprogramma Water en Klimaat. Het Markermeer hoort daarbij!

nkwk1
Nationaal Symposium Water en Klimaat, Beurs van Berlage Amsterdam

 

Advertentie