Nieuw rapport met antwoorden op de meest gestelde vragen over de waterplanten in het Markermeer. Klik hier om te downloaden

In de afgelopen decennia is de hoeveelheid waterplanten, met name fonteinkruid, in het Markermeer toegenomen. Fonteinkruid is een waterplantensoort die vanaf de bodem tot vlak boven het wateroppervlakte groeit. Daardoor heeft de recreatievaart ‘s zomers last van dit fonteinkruid, omdat deze waterplanten in de schroef verstrikt kunnen raken en de snelheid van de boten hindert. De roep om waterplanten op grote schaal structureel te maaien wordt steeds sterker. Aan de andere kant vormen de waterplanten een onderdeel van het ecosysteem in een beschermd Natura2000 natuurgebied. De overlast en de natuurwaarden lijken met elkaar in conflict en zorgen de laatste jaren voor (soms heftige) discussies over de vraag hoe om te gaan met deze waterplanten in het gebied. Wij hebben gemerkt dat in deze discussie niet altijd de juiste feiten op tafel liggen.

De feiten

Om het ecosysteem en de ontwikkelingen van waterplanten in het IJsselmeergebied  beter te begrijpen is inzicht nodig om belangrijke vragen te beantwoorden: Welke rol spelen waterplanten in het ecosysteem? Welke planten groeien er en waar? Is er een relatie tussen de KRW-maatregelen en de groei van waterplanten? Welke rol spelen waterplanten in het voedsel web? Hoe groot is het gebied met overlast? Wat zijn de ecologische gevolgen van maaibeleid? Wat kunnen we verwachten in de toekomst? Antwoorden op tal van dit soort deze vragen op basis van beschikbare kennis zouden de basis moeten vormen waarop beleid wordt gemaakt.

DSCN1995
Waterplant bemonstering in het Markermeer (foto: Harm van der Geest)

Het rapport

Dit document beoogd de beschikbare kennis met betrekking tot waterplanten in het Markermeer bijeen te brengen. Er is bij verschillende betrokken partijen geïnventariseerd welke vragen spelen, en hier is geprobeerd om op basis van wetenschappelijke literatuur en beschikbare monitoringsgegevens antwoorden te formuleren op deze vragen. Dit document vorm daarbij een basis voor een gedeelde werkelijkheid ten aanzien van waterplanten in het Markermeer, en poogt daarmee een bijdrage te leveren aan een gezamenlijk gedragen, goed onderbouwde set aan (toekomstige) beheersmaatregelen in het gebied.

Klik hier om het rapport te downloaden

Advertentie